[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.

เรื่อง : แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2562
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านต้นปรง
วันที่   26   สิงหาคม   2563
เข้าชม : 63
Bookmark and Share


แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2562

 โรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

……………………………………….

1.ข้อมูลทั่วไป

            ชื่อโรงเรียนบ้านต้นปรง  ที่อยู่ เลขที่ 14 หมู่ที่ 1 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  โทรศัพท์ 075-296118  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (10 พ.ย. 2562)

บุคลากร

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่อื่น ๆ

ปีการศึกษา 2562

2

42

-

4

1

3.  ข้อมูลนักเรียน (10 พ.ย. 2562)                  

ระดับชั้นเรียน

จำนวน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

อนุบาลปีที่ 1

26

25

 

อนุบาลปีที่ 2

52

48

 

อนุบาลปีที่ 3

65

58

 

รวม

143

131

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

63

41

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

56

56

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

79

61

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

82

60

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

62

61

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

60

73

 

รวม

402

352

 

รวมทั้งหมด

545

483

 

 

4. ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                       

    ตามกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    ประถมศึกษาตรัง เขต 2

    4.1  รูปแบบการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 4

         การดำเนินงานของสถานศึกษา

          โรงเรียนบ้านต้นปรงมีการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช้หลักบริหารจัดการ PDCA ซึ่งมีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา มีกระบวนการ/ลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีการพัฒนาอย่าง ดังนี้

         1. การวางแผนงาน และกำหนดวิธีการ (Planning)

                กำหนดเป้าหมายของสถานศึกษา นำเป้าหมายมากำหนดรายละเอียด สิ่งที่ต้องทำโดยเรียงตามลำดับความสำคัญ รายละเอียดขั้นตอน ปัจจัยต่าง ๆ ที่ต้องใช้ระยะเวลาเริ่ม-สิ้นสุด บุคคลหรือทีมงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน และที่สำคัญที่สุด คือ ตัวชี้วัดผล  ซึ่งตัวชี้วัดจะเป็นตัวที่จะคอยบอกว่าวิธีการที่เราเลือกใช้นั้นถูกต้องหรือไม่ เร็ว-ช้าอย่างไร ทรัพยากรที่ใช้ไปเป็นไปตามแผนหรือเกินกว่าที่กำหนดไว้ เพื่อที่จะได้ปรับแผนหรือวิธีได้อย่างเท่าทัน

      2. การลงมือปฏิบัติ (Do)

             บุคลากรลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานและวิธีการที่กำหนดไว้อย่างมีวินัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีการประชุมเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน การมอบหมายงานเพื่อแบ่งเบาภาระ เป็นต้น  

         3. การตรวจสอบ (Check)

             หลังจากเริ่มลงมือปฏิบัติไปได้ระยะหนึ่ง มีการเริ่มทำการตรวจสอบความก้าวหน้าของสิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติไปนั้นว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ ซึ่งสิ่งที่จะบ่งบอกได้ คือ ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ถ้าจุดที่ตรวจสอบได้ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้หรือดีกว่า แสดงว่าวิธีการที่เลือกใช้นั้นยังคงถูกต้อง แต่ถ้าตรวจสอบออกมาแล้วผลปรากฏว่าต่ำกว่าตัวชี้วัดที่ตั้ง ถือเป็นสัญญาณเตือนว่ามีความผิดปกติบางอย่างเกี่ยวกับแผนงานหรือวิธีการที่กำหนดไว้ในตอนแรก

       4. การปรับปรุง (Act/Action)

             การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการ หรือทรัพยากรบางอย่างที่ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในครั้งแรก ซึ่งกระบวนการปรับปรุงเริ่มจากการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่วางแผนหรือกำหนดไว้ ว่าเกิดจากองค์ประกอบหรือปัจจัยภายใน/ภายนอกใดบ้าง แล้วจึงมากำหนดมาตรการแก้ไข ปรับปรุง/พัฒนาต่อไป 

ผลการดำเนินงาน

         1.  โรงเรียนมีการจัดทำโครงสร้างระบบบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงานที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

         2. โรงเรียนมีการกำหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ พร้อมเข้าถึงและให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน

         3. โรงเรียนมีการนำระบบสารสนเทศไปใช้เพื่อบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

     4.2  การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

           4.2.1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ  5

การดำเนินงานของสถานศึกษา

         1. โรงเรียนบ้านต้นปรง มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการการดำเนินงานของสถานศึกษา

         2. กำหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่อย่างครบถ้วน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลาการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน

         3. กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้อย่างเหมาะสมโดย ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการประกาศ/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษาได้รับทราบ

         4. มีการจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกมาตรฐาน ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

         โรงเรียนบ้านต้นปรง มีแนวทางการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีคู่มือแนวทางการดำเนินงาน มีการกำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างชัดเจน เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งทำให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากรทั้งภายในและชุมชนยอมรับในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

    4.2.2  การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ  4

การดำเนินงานของสถานศึกษา

         1. โรงเรียนบ้านต้นปรง มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทำให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาการจัดการศึกษา

         2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจนโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและรับรู้ร่วมกันพร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ

         3. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และกำหนดผู้รับผิดชอบกรอบการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยเกือบทุกแผนงาน โครงงาน กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผน

พัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญ

         4.  เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบอย่างมีระบบและแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ

ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านต้นปรง มีแผนและกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม มีการกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อพัฒนาและยกระยะดับคุณภาพของสถานศึกษาตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

          4.2.3  การดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ 

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ  5

การดำเนินงานของสถานศึกษา

         1. กำหนดผู้รับผิดชอบ ปฏิทินและแผนกำกับติดตามการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างชัดเจน ครบถ้วนในทุกโครงการ กิจกรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

         2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนโครงการ/กิจกรรม ซึ่งในการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีของแต่ละโครงการ มีการบันทึกเสนอขออนุมัติดำเนินงานต่อผู้บริหารโดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าแผนงาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อตรวจสอบโครงการทุกครั้ง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน มีการประชุมวางแผนก่อนการดำเนินงานตามโครงการ พร้อมกับมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลงานให้ผู้บริหารทราบ

         3. ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนด โดยร้อยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไปพึงพอใจในการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

         การดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการเป็นไปตามเป้าหมาย มีกรอบในการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมสามารถดำเนินงานตามแผนงานได้อย่างคล่องตัว และผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ

          4.2.4  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ  5

การดำเนินงานของสถานศึกษา

         1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัด 1 คน กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน และดำเนินการประเมินฯ คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

         2. วางแผนและกำหนดแนวทางการประเมินฯ คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีเครื่องมือประเมินฯคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้ดำเนินการประเมินฯ คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม

ผลการดำเนินงาน

         คณะกรรมการทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีเครื่องมือในการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างถูกต้อง และชัดเจน

          4.2.5  ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ  5

การดำเนินงานของสถานศึกษา

         1.  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ ร่วมกันวางแผนกำหนดภารกิจและปฏิทินการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ

         2. สถานศึกษามีการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา ที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมภาคเรียนละ 1 ครั้ง

         3. สถานศึกษามีการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และนำผลการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ไปใช้วางแผนดำเนินงานปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

ผลการดำเนินงาน

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านต้นปรง มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบส่งผลให้มีผลในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ยังมีในส่วนของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่ยังคงต้องมีการพัฒนาต่อไป

           4.2.6  จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา         เป็นประจำทุกปี

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ  5

การดำเนินงานของสถานศึกษา

         1. สรุปและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน และผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกฝ่าย

         2. ตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ แล้วจึงเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบตามช่วงเวลาที่กำหนด

         3. เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนพร้อมกับนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่เพื่อนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านต้นปรง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรุปและจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา 2562 ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจนครอบคลุมทุกมาตรฐานตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมีคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน 4 ส่วน คือ ส่วนของข้อมูลพื้นฐาน ส่วนของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนของผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และส่วนของสรุปผลการพัฒนาและนำผลไปใช้

 

         4.3  ผลงานเด่นของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561 - 2562

                 4.3.1 ผลงานของสถานศึกษา

                         รางวัลพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562

                 4.3.2 ผลงานของผู้บริหารสถานศึกษา/ครู

                                               1) รางวัลของผู้บริหารสถานศึกษา

รางวัล

หน่วยงานที่มอบให้

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” จังหวัดตรัง ประจำปี พ.ศ. 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

 

                                   2) รางวัลของครูผู้สอน

รางวัล

หน่วยงานที่มอบให้

ครูผู้สอนดีเด่น สาขาปฐมวัย เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ครูผู้สอนดีเด่น สาขาการงานอาชีพ เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ครูผู้สอนดีเด่น สาขาการศึกษาพิเศษ เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 9 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา 2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ครูผู้สอนลูกเสือดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

กลุ่มเครือข่ายวังวิเศษ

ครูผู้สอนดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ครูผู้มีจรรยาบรรณและบุคลิกภาพดีเด่น ปี 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

 

                 4.3.3 ผลงานนักเรียน

                         1) สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนบ้านต้นปรง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2                    

ลำดับ

รายการ

เหรียญ

1.        

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ทอง

2.        

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ทอง (ชนะเลิศ)

3.        

การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ทอง (ชนะเลิศ)

4.        

การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

 

ทอง (ชนะเลิศ)

ลำดับ

รายการ

เหรียญ

5.        

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ทอง

6.        

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

ทอง

7.        

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

ทอง

8.        

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

ทอง

9.        

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

ทอง

10.    

การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

ทอง

11.    

การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

ทอง

12.

การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

ทอง

13.

การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

ทอง

14.

การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

ทอง

12.    

การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

ทอง (ชนะเลิศ)

13.    

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

ทอง (ชนะเลิศ)

14.    

การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6

ทอง (ชนะเลิศ)

15.    

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

ทอง

16.    

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

ทอง

17.    

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

ทอง

18.    

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ทอง

19.    

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

ทอง

20.    

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

ทอง

21.    

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

ทอง

22.    

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ทอง

23.    

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ทอง

24.    

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ทอง

25.    

การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ทอง

26.    

การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ทอง

ลำดับ

รายการ

เหรียญ

27.    

การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ทอง

28.    

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ทอง

 

                         2) สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนบ้านต้นปรง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2                    

ลำดับ

รายการ

เหรียญ

29.

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

ทอง

30.

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

ทอง

31.

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

ทอง

32.

การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

ทอง

33.

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

ทอง (รองชนะเลิศ)

34.

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

ทอง

35.

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

ทอง

36.

การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

ทอง (ชนะเลิศ)

37.

การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

ทอง (รองชนะเลิศ)

38.

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

ทอง

39.

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

ทอง (ชนะเลิศ)

40.

การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

ทอง (รองชนะเลิศ)

41.

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

ทอง (ชนะเลิศ)

42.

การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

ทอง (ชนะเลิศ)

43.

การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

ทอง (ชนะเลิศ)

44.

การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6

ทอง (รองชนะเลิศ)

45.

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

ทอง (รองชนะเลิศ)

46.

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

ทอง

47.

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

ทอง

48.

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

ทอง

49.

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ทอง (รองชนะเลิศ)

ลำดับ

รายการ

เหรียญ

50.

การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

ทอง

51.

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ทอง (ชนะเลิศ)

52.

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ทอง

53.

การแข่งขันการวาดภาพ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ป.1-ป.6

ทอง (ชนะเลิศ)

54.

การประกวดการขับร้องเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ทอง

55.

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ทอง (ชนะเลิศ)

56.

การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ทอง (ชนะเลิศ)

 

                         3)  ผลการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหวัดตรัง ประจำปี 2561

ประเภทการแข่งขัน

ประเภทผู้เข้าแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

ชาย

หญิง

ทีม

กระโดดไกล

 

-

ชนะเลิศ

วิ่งระยะสั้น 30 เมตร

 

-

รองชนะเลิศอันดับ 1

 

-

รองชนะเลิศอันดับ 1

พุ่งแหลน

 

-

ชนะเลิศ

 

-

รองชนะเลิศอันดับ 2

วิ่งเก็บของ

 

-

ชนะเลิศ

ทรงตัวบนคาน

 

-

ชนะเลิศ

คะแนนรวม รองชนะเลิศอันดับ 2

 

 

 

 

 

                 4)  ผลการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กระดับภาคใต้ ประจำปี 2561

ประเภทการแข่งขัน

ประเภทผู้เข้าแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

ชาย

หญิง

ทีม

กระโดดสูง

 

 

ชนะเลิศ

กระโดดไกล

 

 

ชนะเลิศอันดับที่ 2

วิ่งเก็บของ

 

 

ชนะเลิศ

คะแนนรวม รองชนะเลิศอันดับ 1

 

                 5)  ผลการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 9

ประเภทการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

 
 

คะแนนรวมกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีม

ชนะเลิศ

 

เชียร์ลีดเดอร์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

 

                 6)  ผลการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

ประเภทการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

 
 

คะแนนรวมกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีม

รองชนะเลิศอันดับ 4

 

                

 

  (ลงชื่อ)      สุภัชชา   จันทร์สุขศรี    ผู้รายงานข้อมูล

            (นางสาวสุภัชชา  จันทร์สุขศรี)

          ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านต้นปรง

 

 

   (ลงชื่อ)       บุญฤทธิ์    ไชยบุตร     ผู้รับรองรายงาน

                (นายบุญฤทธิ์  ไชยบุตร)

      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปรง

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2562 26 ส.ค. 2563
     แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหลังเขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 4 ส.ค. 2563
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 15 ก.ค. 2563
     แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองราโพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 14 ก.ค. 2563
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดสิทธิโชค 12 ก.ค. 2563


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.