[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.

เรื่อง : เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม
วันที่   15   กรกฏาคม   2563
เข้าชม : 47
Bookmark and Share


               บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

ชื่อโรงเรียน    โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม ตั้งอยู่เลขที่ 156  หมู่ที่ 5  ตำบลบางดี  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

ชื่อผู้บริหาร    นางสาวกนกนุช  โตสุข   เบอร์โทรศัพท์ 093-5828518

จำนวนบุคลากร  9  คน  จำแนกเป็นข้าราชการครู 6 คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน  และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

จำนวนนักเรียน  รวมทั้งสิ้น 120 คน จำแนกเป็นระดับปฐมวัย จำนวน 27 คน  ระดับประถมศึกษา จำนวน 93 คน 

 ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

1. ระดับปฐมวัย   ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ ดีเลิศ

       1.1 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก                                  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

        1.2 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ         มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ

        1.3 มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ   มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ

          แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

1.       ปลูกฝังให้เด็กรู้จักดูแลสุขภาพอนามัย และจัดเก็บของเข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

2.       จัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดำเนินการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการ

ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  จิตใจ  สังคมและด้านสติปัญญา อย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของ

พ่อแม่และครอบครัว  ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นแบบอย่างที่ดี

3.       จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และจัดหาสื่อการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ

จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในโรงเรียน  และใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV   จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น้อยอย่างต่อเนื่อง 

4.       พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ  โดยการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

2.  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ ดีเลิศ

         2.1 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน                     มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ

         2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

         2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 

แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

1.       ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกรายวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ

2.       ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active  Learning และส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 

คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย 

3.       พัฒนาระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม

4.       สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

 

 
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหลังเขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 4 ส.ค. 2563
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 15 ก.ค. 2563
     แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองราโพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 14 ก.ค. 2563
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดสิทธิโชค 12 ก.ค. 2563
     เผยแพร่ 12 ก.ค. 2563


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.