[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.

เรื่อง : เผยแพร่
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านเขาโอน
วันที่   12   กรกฏาคม   2563
เข้าชม : 141
Bookmark and Share


 

บทสรุปของผู้บริหาร(Executive Summary)

ปีการศึกษา 256

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ชื่อโรงเรียนบ้านเขาโอน ที่อยู่ ๑๐หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นายชาตรี  ศรีเมือง เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗๒๗๖๑๐๖๐  จำนวนบุคลากร  ๑๐  คน  จำแนกเป็นผู้บริหาร ๑ คน ข้าราชการครู  ๓ คน  ครูอัตราจ้าง  ๕ คน บุคลากรสนับสนุน ๒ คน จำนวนนักเรียน
รวม  8๓  คน  จำแนกเป็นระดับอนุบาล  3๑ คน  ระดับประถมศึกษา  5๒  คน
                

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

๑.  ระดับการศึกษาปฐมวัย

     1.1  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก                             มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม

     1.2  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ            มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ

     ๑.๓  มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม

โรงเรียนบ้านเขาโอน  จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3
รวม
31  คน  ครูผู้สอน 2  คนจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 256๒   เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  เด็ก ระดับปฐมวัย 31 คน  มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ทุกคน  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  เพื่อความพร้อมสมบูรณ์ตามวัย เป็นโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 100 สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้

คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนบ้านเขาโอน ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ 96.67  มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย

คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านเขาโอน ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ100 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม

คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ94  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม

          ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนบ้านเขาโอน  มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น กิจกรรมกิจกรรมบูรณาการปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุธศักราช 256๒  และได้มีการจัดพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัย   มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 

          มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  ได้มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง

          ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัยด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ

ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่

ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ   กิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์  กิจกรรมแข่งขันกีฬา เป็นต้น  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านเขาโอน  ได้มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง ผ่านการเล่น  โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอื้อเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนบ้านหนองบัว มีห้องเรียนที่มีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้     มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้โรงเรียน ได้มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  มีกระบวนการการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจำวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ส่งผลให้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

           

๒.  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา

อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ

     1.1  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน                         มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ

     1.2  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ      มีผลการประเมินอยู่ในระดับ   ดีเลิศ

     1.3  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                                                                                   มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ

          โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1 ) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมี มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุ เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่าน และสามารถเขียนสื่อสารได้   ในแต่ละระดับชั้นอยู่ในระดับดี และผลการทดสอบการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์เฉลี่ย อยู่ในระดับดี   มีผลการประเมิน สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร    เฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ ๕๑.๙๓   มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน เฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ  ๖๑.๕๔  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ  ๘๗.๖๒       บรรลุเป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนด  ผลการทดสอบระดับชาติ ( O-Net ) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ   จากผลการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า  แต่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียนซึ่งจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างจริงจังและเร่งด่วนโดยเฉพาะในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ      ผลการสอบระดับชาติ (NT) ค่าเฉลี่ยรวมต่ำกว่าระดับประเทศอยู่ในระดับพอใช้  คะแนนด้านคณิตศาสตร์  สูงกว่าระดับประเทศอยู่ในระดับพอใช้

           ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ แก้ปัญหาได้ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมได้ ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดอย่างชัดเจน ตามที่ได้รับผลการประเมินในระดับยอดเยี่ยม

          โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ผู้บริหารมีความตั้งใจ  มีความมุ่งมั่น  มีหลักการบริหาร  และมีวิสัยทัศน์ที่ดี  คือให้บริการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง มุ่งเน้น มีคุณธรรม  นำความรู้  ควบคู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเป็นไทย ภายใต้การมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง ในการบริหารงาน  สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน ดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ปฏิทินการปฏิบัติงาน  โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดชัดเจน   สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  สนองตามความมุ่งของหลักสูตร  ตามนโยบายของต้นสังกัดและกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท   โรงเรียนมีการวางแผน  ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม  นำผลการประเมินไปใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงาน  และปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา

          ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและยั่งยืน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อ  นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก กับครู  ครูกับเด็กเด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  พร้อมทั้งนำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และนำไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้    ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2562 26 ส.ค. 2563
     แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหลังเขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 4 ส.ค. 2563
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 15 ก.ค. 2563
     แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองราโพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 14 ก.ค. 2563
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดสิทธิโชค 12 ก.ค. 2563


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.