[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.

เรื่อง : เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา(Self-Assessment Report : SAR)
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
วันที่   29   มิถุนายน   2563
เข้าชม : 31
Bookmark and Share


  

 
 
คำอธิบาย: 59543727_10212157853295712_2415116344547606528_n.jpg
 
 
 
 
 
 
 
บทสรุปของผู้บริหาร
 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
ชื่อโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา  ที่อยู่128 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน     นายปรีชา  ยอดยิ่ง      เบอร์โทรศัพท์  087-3896126   จำนวนครู   16   คน 
จำแนกเป็น ข้าราชการครู    15    คน พนักงานราชการ   1 คน จำนวนนักเรียน
รวม 209 คน จำแนกเป็นระดับอนุบาล  26  คน ระดับประถมศึกษา  131  คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 52  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย.62)
 
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
1.      ระดับการศึกษาปฐมวัย
 
ระดับคุณภาพ
กำลัง
พัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
 
 
 
P
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
 
 
 
P
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
 
 
 
P
 
ผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา
 
 
 
P
 
 
 
 
2.   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
ระดับคุณภาพ
กำลัง
พัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
 
 
 
P
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
 
 
 
P
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
 
 
P
 
ผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา
 
 
 
P
 
 
          หมายเหตุ  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ
 
 
1.      ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก  ผลการประเมินอยู่ในระดับ    ดีเลิศ
.         เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  สุขภาพแข็งแรง     เด็กรู้จักการดูแลสุขภาพของตนเองในเรื่องการรักษาความสะอาด  มีนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  การป้องกันโรคเบื้องต้นได้  สามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุภัย และสารเสพติดได้ เด็กสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวได้  เช่น  การร้องเพลงประกอบท่าทาง การเล่นเกมส์ การเล่นกีฬา เหมาะสมตามวัเด็กมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส  รู้สึกดีต่อตนเอง  ภูมิใจในตนเอง  กล้าซักถามสิ่งที่อยากรู้  มีความมั่นใจ     กล้าแสดงออก มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีน้ำใจแบ่งปันของเล่นของใช้ให้เพื่อนๆ เล่นและทำงานกับผู้อื่นได้  ชอบงานศิลปะ  ดนตรี  รักธรรมชาติช่วยกันดูแลความสะอาดของเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นประจำทุกวันเด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์  ไม่นำสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน เดินแถวเป็นระเบียบ มีน้ำใจแบ่งปันของเล่นของใช้ให้เพื่อน ๆ  เล่นและทำงานกับผู้อื่นได้ รู้จักช่างสังเกต สนใจสิ่งรอบตัว กล้าซักถาม  รักการเรียนรู้ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 
         
 
 
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ
          ครูเข้าใจปรัชญาหลักการ และธรรมชาติของเด็ก สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กตามความแตกต่างระหว่างบุคคลได้มีแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์เหมาะสมกับการพัฒนาของเด็กมีการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาเด็กที่หลากหลายและรายงานผลการพัฒนาต่อผู้ปกครองเป็นประจำมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง  จัดสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กและจัดทำสารนิทัศน์เป็นปัจจุบัน
          ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ที่ชัดเจนในการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้คำแนะนำ ปรึกษา เอาใจใส่ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึงมีหลักสูตรปฐมวัยที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดสิ่งอำนวยความสะดวก รอบด้าน เพียงพอ เหมาะสมกำหนดมาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ
          มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน และท้องถิ่น  จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
   มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
         มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ
         จัดกิจกรรมประสบการณ์ที่เน้นการปฏิบัติจริง  ให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองตามวัยจากสิ่งใกล้ตัว เพื่อฝึกทักษะการซักถาม ให้เด็กกล้าคิดกล้าซักถามข้อสงสัย เช่น กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อนำไปสู่การสร้างความคิดรวบยอด ให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย เด็กทำ ใบงาน ชิ้นงาน งานประดิษฐ์ต่างๆด้วยความตั้งใจ เด็กมีจินตนาการ ฝึกฝนการใช้ภาษาไทยกลางในการสื่อสารกับครูและเพื่อนๆ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา เช่น ห้องสมุด สนามกีฬา เครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย แปลงผัก เป็นต้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องพัฒนาเด็กให้มีมารยาทไทยไหว้สวยและยิ้มใส
 
        
2.      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน
1.      ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
·       การอ่านออกเสียง  มีผลการประเมินด้านคิดเป็นร้อยละ 63.76 55.55 ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 53.33
·       ด้านการอ่านรู้เรื่อง มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  83.20 ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ 10.39
·       ผลการประเมินทั้ง 2 ด้านคิดเป็นร้อยละ 72.98  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับระดับประเทศ ร้อยละ2.32
2.     ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
·       ความสามารถด้านภาษาไทย มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 51.45 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ 4.99ผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 66.66
·       ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 44.19 มีผลการพัฒนาจากปีที่ผ่านมา 0.24 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 38.09
·       ผลการประเมินทั้ง 2 ด้านคิดเป็นร้อยละ 47.82มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับระดับประเทศ ร้อยละ 2.12
3.     ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
4.     ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
·       มีผลการประเมินสูงกว่าปีการศึกษาที่ผานมา คือ วิชาภาษาไทย (+1.56) และวิชาคณิตศาสตร์(+2.74) และวิชาภาษาอังกฤษ (+4.44)
·       มีผลการประเมินสูงกว่าระดับประเทศคือ รายวิชาภาษาไทย มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 55.56 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 0.42
5.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562 เป็นไปตามเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด
·     ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
1.       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 76.47
2.       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 65.38
3.       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 72.00
4.       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100
5.       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100
6.       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 89.47
7.       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป   ร้อยละ 71.43
8.       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป   ร้อยละ 47.62
9.       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป   ร้อยละ 63.64
10.   ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินในระดับดี ขึ้นไปร้อยละ 76.22
·     ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 94.12
2.       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100
3.       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 88
4.       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100
5.       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100
6.       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100
7.       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป   ร้อยละ 71.43
8.       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป   ร้อยละ 76.19
9.       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป   ร้อยละ 73.58
10.   ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินในระดับดี ขึ้นไปร้อยละ 89.26
6.     การแข่งขันทักษะด้านวิชาการ และความสามารถพิเศษ
·     เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (ภาคใต้) ปีการศึกษา 2562 ณ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 6-8 มกราคม และได้รับเหรียญรางวัล 3 รายการ เข้าร่วม 1 รายการดังนี้
1.       เด็กหญิงวินิดา ขวัญเมือง ได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)ม.1- ม.3 ฝึกซ้อมโดย นางสาวเบญจพร ปุญญะเพ็ชร
2.       เด็กชายภูกิจ ขุนอินทร์ ได้รับเหรียญทอง จากการประกวดการขับร้องเพลงไทยลุกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1- ม.3 ฝึกซ้อมโดย นาวอัมพิกา กาสุวรรณ์
3.       เด็กหญิงพนิตนันท์ พันธุ์แก่น ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1- ม.3 ฝึกซ้อมโดย นางวิภาวัลย์ รอดริน
4.       เด็กหญิงธวัลลักษณ์ ไชยโรจน์วัฒนา ได้เข้าร่วมการแข่งขันเดี่ยวขิม 7หย่อง ม.1- ม.3 ฝึกซ้อมโดย นางณัฐศรี ชูช่วย
 
 
·      มีผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่เป็นที่น่าพอใจ โดยได้รับเหรียญรางวัลเป็นลำดับที่ 7 จาก 145 โรงเรียน ซึ่งได้ส่งรายการเข้าแข่งขันทั้งหมด 68 รายการ ได้รางวัลเหรียญทอง 29 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 44.62 ได้เหรียญเงิน 21 รายการ คิดเป็นร้อยละ 32.31 ได้เหรียญทองแดง 11 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.92 ได้เข้าร่วม 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.15
·      นักเรียนสอบผ่านธรรมศึกษา ระดับประถมศึกษา ผ่านนักธรรมชั้นตรี 16 คน นักธรรมชั้นโท 4 คน ระดับมัธยมศึกษา ผ่านนักธรรมชั้นตรี 3 คน นักธรรมชั้นโท 13 คน รวมในปีการศึกษานี้มีนักเรียนสอบผ่านนักธรรมชั้นตรีจำนวน 19 คน  และนักธรรมชั้นโท 17 คน
·     นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทุ่มน้ำหนักอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง และได้รับเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขัน คือ เด็กหญิงจิราภา จันทร์ดำ ฝึกซ้อมโดยนายวิโชติ รักงาม และนางสาวจุฑามาศ แกล้วทนงค์
·     นักเรียนได้เข้าร่วมการประกวดหนูน้อยนพมาศกับ สำนักงานเทศบาลนาวงและองค์การบริหารส่วตำบลบางกุ้ง และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสามทั้ง 2คน คือ เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีรังศิลป์ และเด็กหญิงพิชชาพร ไชยโรจน์วัฒนา ฝึกซ้อมโดย นางอุทัยรัตน์ ห่วงจริง นางสาวสาริกา สีขนุน และนางสาวเบญจพร ปุญญะเพ็ชร
7.     นักเรียนมีทักษะการทำงาน รักการทำงาน และมีพื้นฐานด้านอาชีพ เช่น อาชีพการปลูกผัก อาชีพค้าขาย อาชีพการทำน้ำพริกตะไคร้ อาชีพการเลี้ยงปลาดุก ฯลฯ  มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต นักเรียนมีทักษะพื้นฐานต่องานอาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ เห็นโทษและผลเสียของการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย
8.     นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่ดี มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ร่วมกิจกรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ ไปวัดในวันสำคัญทางศาสนา ทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ วัยแม่แห่งชาติ และวันพ่อร่วมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน มีมารยาทดี ให้ความเคารพผู้ใหญ่ รักธรรมชาติและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการช่วยกันคัดแยกขยะ ทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบทุกคน
9.     นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย สามารถเล่นเครื่องตนตรีไทยได้ 1 ชนิด เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย เช่นงานลอยกระทง วันสงกรานต์ และร่วมประเพณีท้องถิ่นต่างๆ เช่น วันสารทเดือนสิบ เป็นต้น
10.นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและมีสมรรถนะทางด้านร่างกาย  มีความสุข สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รักการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
11.นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น เคารพในการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีความเป็นประชาธิปไตย
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1.    สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น มีแผนพัฒนาการศึกษาระยะกลาง ปี 2563-2565 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา จัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณะชนรับทราบ ดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานตามไตรมาสและรายงานผลการประเมินต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
2.    มีรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบ โดยมีโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่ายงาน  ได้แก่ ได้แก่ ฝ่ายบริหารวิชาการ  ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป เน้นการบริหารงานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำพาองค์กร บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ ทำให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินงานของโรงเรียน
3.    มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และมีการปรับปรุงหลํกสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง และหน่วยงานต้นสังกัด มีรายวิชาเพิ่มเติมที่เน้นอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ
4.    สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อยู่เสมอทำให้สามารถแก้ไขปัญหาเรื่อง พร้อมทั้งระดมการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
5.    สถานศึกษาได้รับรางวัลในระดับต่างๆ เช่น สถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนปลอดขยะ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคแผนงานการรณรงค์ใส่หมวกกันน๊อค  “โรงเรียนหัวแข็ง” สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน เป็นต้น
6.    มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล
7.    มีเครือข่ายผู้ปกครอง ตัวแทนผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของสถานศึกษา และการพัฒนาบริเวณโรงเรียนของจิตอาสาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง
8.    ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพอยู่เสมอและทั่วถึง ทำให้ความรู้ความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ จัดการเรียนการสอนตรงสาขาและความถนัด ครูได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ประชุม สัมมนา เผยแพร่แก่บุคลากร ในที่ประชุม
 
 
·       ครูที่ได้รับรางวัลในปี 2562 รวม 12 รายการ ดังนี้
1.       นางสาวอาภรณ์ หมื่นละม้าย   ได้รับรางวัลครูดีเด่น (สพป.ตรัง2) และรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
2.       นางวิภาวัลย์ รอดริน ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ (สพป.ตรัง2) และรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
3.       นางราตรี คลายทุกข์           ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
4.       นางณัฐศรี ชูช่วย                ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
5.       นางฉันทนา ทองสงโสม        ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
6.       นางสาวเบญจพร ปุญญะเพ็ชร ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
7.       นายวิโชติ รักงาม               ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
8.       นางสาวววรรณนิศา เกตพูน    ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
9.       นางสาวจุฑามาศ แกล้วทนงค์  ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
10.   นางสาวระวิวรรณ ศรีวราพันธุ์ ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
 
·     ครูเป็นวิทยากรให้ความรู้กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
1.    ครูทุกคนเป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียนในการเข้าค่ายคุณธรรมร่วมกับพระอาจารญื และวิทยากรท้องถิ่นเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ค.2562
2.    ครูเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของเครือข่ายสถานศึกษาเสมาสามัคคีเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562   4 กลุ่มสาระคือ
2.1   สาระภาษาไทย นางอัมพิกา กาสุวรรณ์ และนางวิภาวัลย์ รอดริน
2.2   สาระคณิตศาสตร์ นางสาววรรณนิศา เกตพูน และนางสาวจุฑามาศ แกล้วทนงค์
2.3   สาระวิทยาศาสตร์ นางราตรี คลายทุกข์ นางฉันทนา ทองสงโสม
และน.ส.สาริกา สีขนุน
2.4   สาระภาษาต่างประเทศ นางสาวเบญจพร ปุญญะเพ็ชร และนางสุนัทฐา ไชยจิตร
3.       ครูเป็นวิทยากรจากหน่วยงานอื่นๆ ดังนี้
3.1   นางวิภาวัลย์ รอดริน ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
3.2   นางวิภาวัลย์ รอดริน เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562
3.3   นางวิภาวัลย์ รอดริน เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการอ่าน การเขียน ของโรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
3.4   นางวิภาวัลย์ รอดริน เป็นวิทยากรร่วมการฝึกอบรมตามหลักสูตรค่ายสร้างสรรค์ รักการอ่าน สานสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านเครือข่ายครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
3.5   นางวิภาวัลย์ รอดริน ร่วมเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยม จาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
9.     แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้สวนพฤษศาสตร์ สวนหย่อม สนามกีฬา มีความเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ครูและบุคลากร  ผู้ปกครอง ชุมชน หรือบุคคลภายนอก โดยมีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ร่มรื่น สะอาด สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติต่างๆ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรีไทย มีความมั่นคงปลอดภัย  สะอาด  สะดวก  เหมาะสม คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ
 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
            
1.    หลักสูตรสถานศึกษาที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของกระทรวงและสนององความต้องการของผู้เรียน
2.    ครูเข้าใจหลักสูตรและสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  นำหลักสูตรเข้าสู่การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการสอนในรูปแบบกิจกรรมร่วมมือ ระดมสมอง โครงงาน สเต็มศึกษา เป็นต้น
3.     ครูมีความสามารถในการผลิตสื่อที่หลากหลาย สามารถสร้างความสนใจให้กับนักเรียน และนักเรียนมีความสุขสนุกกับการเรียน ทั้งสื่ออิเล้กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
4.    นักเรียนได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สร้างชิ้นงาน นวัตกรรม
5.    นักเรียนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆจากแหล่งเรียนภายใน แหล่งเรียนรู้ภายนอกจากกิจกรรมทัศนศึกษาจังหวัดใกล้เคียง และจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตนสนใจ
6.    มีการวัดและประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ให้โอกาสนักเรียนในการปรับปรุงและพัฒนาผลการเรียน
7.     ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทำให้ทราบปัญหาต่างๆของนักเรียน ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้  ให้คำแนะนำ ตักเตือน และเป็นที่ปรึกษาปัญหา ช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียนและความเป็นอยู่อื่นๆด้วยความเต็มใจ คัดครองนักเรียนยากจนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
8.    ครูมีวิจัยในชั้นเรียนที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนโดยจัดทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 งานวิชัย
 
9.    ครูได้รับการพัฒนาด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากภายในองค์กร และภายนอกองค์กร และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
10.ครูสร้างบรรยากาศในการเรียนที่น่าสนใจ สร้างวินัยเชิงบวก ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น และนำเสนอความคิดเห็นได้
 
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     เผยเเพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report: SRA)) 9 ก.ค. 2563
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 9 ก.ค. 2563
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 9 ก.ค. 2563
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านป่ากอ 8 ก.ค. 2563
     รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 3 ก.ค. 2563


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.