[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.

เรื่อง : การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านควนอารี
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านควนอารี
วันที่   29   มิถุนายน   2563
เข้าชม : 24
Bookmark and Share


 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

          โรงเรียนบ้านควนอารี ตั้งอยู่ เลขที่ 205 หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรสายบริหาร 1 คน มีการจัดการศึกษา  2 ระดับ คือ

          1. ระดับการศึกษาปฐมวัย : การศึกษาปฐมวัย (3-5 ปี) มีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน  3  คน

เด็กจำนวน  37  คน

          2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา มีบุคลากรครู จำนวน 7 คน ผู้เรียน จำนวน 74 คน รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากร ครู จำนวน 10  คน ผู้เรียน 111  คน

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

 
  สี่เหลี่ยมผืนผ้า: มุมมน: ระดับการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

 

มาตรฐาน

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

*  แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น

1.   จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์

2.   จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

 
  สี่เหลี่ยมผืนผ้า: มุมมน: ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านควนอารีมีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ดังนี้

มาตรฐาน

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ดี

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ดี

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

ดี

 

 

 

 

 

 

*   แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น

1.     จัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกอ่าน-เขียน คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์

2.     พัฒนาระบบประกันให้มีความต่อเนื่อง

3.     สนับสนุนให้ครูพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้

4.   ประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน และนำผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและนโยบายด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

5.     ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เน้นการนำเสนอ อภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์

6.     พัฒนาโรงเรียนบ้านควนอารีให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน

7.     สร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบกระบวนการ PLC ในการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ

8.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการให้เป็นรูปธรรม

9.     มุ่งเน้นการพัฒนาครูทางด้านวิชาชีพ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของครู

10.  พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศให้มีความพร้อมและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     เผยเเพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report: SRA)) 9 ก.ค. 2563
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 9 ก.ค. 2563
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 9 ก.ค. 2563
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านป่ากอ 8 ก.ค. 2563
     รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 3 ก.ค. 2563


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.