[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.

เรื่อง : การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562
ผู้เขียน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า)
วันที่   17   มิถุนายน   2563
เข้าชม : 121
Bookmark and Share


 บทสรุปของผู้บริหาร

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) ตั้งอยู่เลขที่ 249 หมู่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นายพงศ์ชิตพล คงรอด เบอร์โทรศัพท์ 091-8217279 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 15 คน และนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

ระดับตำแหน่ง

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (คน)

ชาย

หญิง

รวม

1.   ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชำนาญการ

คศ.2

1

0

1

2.   ครู

-

คศ.1

1

4

5

ชำนาญการ

คศ.2

0

1

1

ชำนาญการพิเศษ

คศ.3

0

1

1

3. ครูผู้ช่วย

-

ครูผู้ช่วย

0

1

1

4.   ลูกจ้างประจำ

-

-

0

0

0

5.    พนักงานราชการ

-

-

0

0

0

6.    ลูกจ้างชั่วคราว

-

-

2

4

6

รวมทั้งหมด

4

11

15

 

ชั้น

เพศ

รวม

ห้องเรียน

ชาย

หญิง

อนุบาล 2

10

16

26

1

รวมอนุบาล

10

16

26

1

ประถมศึกษาปีที่ 1

15

10

25

1

ประถมศึกษาปีที่ 2

22

19

41

2

ประถมศึกษาปีที่ 3

15

17

32

1

ประถมศึกษาปีที่ 4

16

11

27

1

ประถมศึกษาปีที่ 5

11

10

21

1

ประถมศึกษาปีที่ 6

16

11

27

1

รวมประถม

95

78

173

7

รวมทั้งหมด

105

94

199

8

 

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

ผลการประเมินอยู่ในระดับ

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก

          ดี       (ระดับ 3)

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

          ดีเลิศ   (ระดับ 4)

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

          ดีเลิศ   (ระดับ 4)

สรุปมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

     ดีเลิศ   (ระดับ 4)

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินอยู่ในระดับ

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

          ดี        (ระดับ 3)

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

          ดีเลิศ    (ระดับ 4)

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          ดีเลิศ    (ระดับ 4)

สรุปมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     ดีเลิศ  (ระดับ 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำนำ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า)  ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณชนได้รับทราบตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า) ได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาสองระดับ คือ มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มี 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ และตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับคุณภาพ อีกทั้งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูลแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป

ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง    ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า) ต่อไป

 

 

                                                                                  นายพงศ์ชิตพล คงรอด

                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บทสรุปของผู้บริหาร

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

1

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

1

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1

ข้อมูลนักเรียน

1

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2

ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

3

ข้อมูลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

3

ข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

4

ข้อมูลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)

4

ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

5

ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET)

5

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

6

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

6

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

23

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก

49

ตารางการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษากับค่าเป้าหมายของสถานศึกษา

50

ตารางการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษากับค่าเป้าหมายของสถานศึกษา

55

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

59

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้การเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

60

บันทึกให้การเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

64

สำเนาเอกสารแสดงการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

64

ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

65

ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

70

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     เผยเเพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report: SRA)) 9 ก.ค. 2563
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 9 ก.ค. 2563
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 9 ก.ค. 2563
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านป่ากอ 8 ก.ค. 2563
     รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 3 ก.ค. 2563


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.