[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.

เรื่อง : การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report)
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านท่าส้ม
วันที่   17   มิถุนายน   2563
เข้าชม : 76
Bookmark and Share


 บทสรุปสำหรับผู้บริหารระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านท่าส้ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ได้ดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้ดำเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษาของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

2. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

3. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

4. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

5. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง และนำผลมาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 

ผลการดำเนินงาน

1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ระดับดีเลิศ

จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 สรุปอยู่ในระดับดีเลิศก็ด้วยระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนที่มีคุณภาพ ส่งผลให้โรงเรียนบ้านท่าส้ม พัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน ทั้งในด้าน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สำหรับด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม มีความภูมิใจใน ท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โรงเรียนมีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอน ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล โรงเรียนดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและการดำเนินงาน

 

2. หลักฐานสนับสนุน : (วิธีการ กระบวนการ โครงการที่สนับสนุนผลการดำเนินงาน)

2.1 คุณภาพผู้เรียน

ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านท่าส้ม มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียน โดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพ นักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีความหลากหลาย จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เน้นทักษะการทำงานร่วมกัน ทำให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป วิชาภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 52.23 วิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 33.68 วิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 37.82 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 28.52 วิชาประวัติศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 33.16 วิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 32.12 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คิดเป็นร้อยละ 87.56 วิชาศิลปะ คิดเป็นร้อยละ 76.68 และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 83.42 จากผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การอ่านออกเสียง คิดเป็นร้อยละ 79.36 การอ่านรู้เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66.11 รวม 2 สมรรถนะ คิดเป็นร้อยละ 72.73 นักเรียนมีความสามารถ ในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการ รวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดย โครงการ/ กิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย  นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 97.41 และมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95.85 มีผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 75.19 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 82.90 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 100 กำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตาม มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข”

ดังนั้น โรงเรียนบ้านท่าส้ม จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 2. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายโดยมีประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น มีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการโครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา จากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ มีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีทักษะพื้นฐานในการทำงานหรือประกอบอาชีพ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจและไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น

2.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการ คุณภาพของโรงเรียนบ้านท่าส้ม การดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจนการดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนโดยประเมินภาพความสำเร็จ ดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกัน รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นมืออาชีพ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน โดยส่งครูเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองในรูปแบบต่าง ๆ อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี ทั้งด้านวิชาการคุณธรรม จริยธรรม ทักษะวิชาการ ส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถในการสอนและงานอื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมายได้เป็นอย่างดี มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามความต้องการ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2.3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

โรงเรียนท่าส้ม สร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ ซึ่งครูต้องวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และนำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จากประสบการณ์ตรงเกิดประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้ที่คงทน ผ่านการเรียนการสอน กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ครูผลิตนวัตกรรม อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด และปฏิบัติจริง ให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  มีแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก สามารถสรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย นอกจากนี้ครูยังมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างนักเรียนกับครู ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน นักเรียนรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งนำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้

3. แนวทางพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  

3.1 จัดทำแผนนิเทศและสังเกตการสอนของครู ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายทั้งของหน่วยงานต้นสังกัดและผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย

3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองจากสื่อที่หลากหลาย และนำความรู้ที่ได้จากพัฒนาเพื่อนำไปพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพดียิ่งขึ้น

3.3 จัดหาสื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย โดยเฉพะสื่อการเรียนการสอนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     เผยเเพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report: SRA)) 9 ก.ค. 2563
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 9 ก.ค. 2563
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 9 ก.ค. 2563
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านป่ากอ 8 ก.ค. 2563
     รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 3 ก.ค. 2563


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.