[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.

เรื่อง : แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
วันที่   16   มิถุนายน   2563
เข้าชม : 59
Bookmark and Share


 แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2562

 โรงเรียน บ้านทอนเหรียน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

……………………………………….

1.ข้อมูลทั่วไป

            ชื่อโรงเรียนบ้านทอนเหรียน   ที่อยู่  17  หมู่ที่ 4  ตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2   โทรศัพท์  .....-..... โทรสาร...-......เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2   ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (10 พ.ย. 2562)

บุคลากร

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่อื่นๆ

ปีการศึกษา 2562

1

9

-

1

เจ้าหน้าที่ธุรการ, พี่เลี้ยงเด็กพิการ, นักการภารโรง

3.  ข้อมูลนักเรียน (10 พ.ย. 2562)                  

ระดับชั้นเรียน

จำนวน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาลปีที่ 1

 

 

 

 

อนุบาลปีที่ 2

12

19

31

 

อนุบาลปีที่ 3

5

12

17

 

รวม

17

31

48

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

15

11

26

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

18

14

32

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

13

15

28

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

8

12

20

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

8

14

22

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

13

16

29

 

รวม

75

82

157

 

รวมทั้งหมด

92

113

205

 

หมายเหตุ  ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลทุกระดับชั้นที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562

 

        ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                          ตามกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตรัง เขต 2

 

 

แผนภูมิ ขั้นตอนการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านทอนเหรียน

 

PDCA วงจรเดมมิ่ง

                               
   

การดำเนินการ

1.วางแผนการปฏิบัติงาน (P)

   -  กำหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษา

  - จัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย

  - กำหนดแนวทางการดำเนินงาน

  - กำหนดระยะเวลา

  - กำหนดงบประมาณ

  - กำหนดผู้รับผิดชอบ

 

 
     
 

การเตรียมการ

1. เตรียมความพร้อมของบุคลากร

    - สร้างความตระหนัก

    -พัฒนาความรู้และทักษะ

2. แต่งตั้งกรรมการที่รับผิดชอบ

 
   
 
 
 
 
   
 
   

การดำเนินการ

2.ดำเนินงานตามแผน (D)

     -  ส่งเสริม สนับสนุน

    - จัดสิ่งอำนวยความสะดวก

    - สนับสนุนทรัพยากร

    - กำกับติดตาม

    - ให้การนิเทศ

 

 
 
   
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

          โรงเรียนบ้านทอนเหรียน ได้จัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งแยกได้ตามระดับดังนี้

          ระดับการศึกษาปฐมวัย

  - มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ

  - มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ   

  - มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            - มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

            - มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ

            - มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     เผยเเพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report: SRA)) 9 ก.ค. 2563
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 9 ก.ค. 2563
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 9 ก.ค. 2563
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านป่ากอ 8 ก.ค. 2563
     รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 3 ก.ค. 2563


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.