[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.

เรื่อง : รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหลังเขา
วันที่   15   มิถุนายน   2563
เข้าชม : 96
Bookmark and Share


 บทสรุปของผู้บริหาร

 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ชื่อโรงเรียนบ้านหลังเขา  ที่อยู่  326  หมู่ที่ 6  ตำบลเขาวิเศษ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง

ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นางสาวละมัย  แป้นจุลสี  เบอร์โทรศัพท์ 093-5831825

จำนวนครู 25 คน  จำแนกเป็น ข้าราชการครู 20 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน

จำนวนนักเรียน   รวม 480 คน จำแนกเป็นระดับอนุบาล 140 คน ระดับประถมศึกษา  340 คน

 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

    1.  ระดับการศึกษาปฐมวัย

      1.1  มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของเด็ก    มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม

      1.2  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

      1.3  มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  ยอดเยี่ยม

    2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      1.1  มาตรฐานที่ 1   คุณภาพผู้เรียน     มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม

      1.2  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม

      1.3  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      

                                  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     เผยเเพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report: SRA)) 9 ก.ค. 2563
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 9 ก.ค. 2563
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 9 ก.ค. 2563
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านป่ากอ 8 ก.ค. 2563
     รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 3 ก.ค. 2563


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.