[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.


ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านต้นปรง
26 ส.ค. 2563
แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2562
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหลังเขา
4 ส.ค. 2563
แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหลังเขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม
15 ก.ค. 2563
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหนองราโพ
14 ก.ค. 2563
แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองราโพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดสิทธิโชค
12 ก.ค. 2563
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดสิทธิโชค
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านเขาโอน
12 ก.ค. 2563
เผยแพร่
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหนองราโพ
9 ก.ค. 2563
เผยเเพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report: SRA))
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านพรุใหญ่
9 ก.ค. 2563
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านพรุใหญ่
9 ก.ค. 2563
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่
อ่านต่อ...

จำนวน 9 หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.